ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ


CATEGORY

ಅಡುಗೆಯವರು

ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು


CATEGORY

ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು

ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರರು


SELECTION LIST

VIEW

VIEW

SELECTION LIST

VIEW

VIEW